How to Mac Keyboard Shortcuts

A cheat sheet of the most commonly used Mac keyboard shortcuts. via How to: Mac Keyboard Shortcuts — the blonde byte