HOW TO: MAC KEYBOARD SHORTCUTS

A cheat sheet of the most commonly used Mac keyboard shortcuts.

via How to: Mac Keyboard Shortcuts — the blonde byte